مهندس هاشمی

دفتر مشق روزهای زندگی

دفتر مشق روزهای زندگی

مهندس هاشمی

- بسم الله الرحمن الرحیم
- دفتر مشق روزهای زندگـی
- مهندس سید ابوالفضل هاشمی
- شروع بلاگری از 18 آبان 1391 پنج شنبه

آخرین نظرات
فروشگاه های تهیه و عرضه ساندویچ در سراسر کشور وجود دارند و کم و بیش از درآمد بسیار بالایی نیز برخوردارند. در جامعه و کشوری که مهندس شاغل آن در شرکت ها از حقوقی کمتر از یک میلیون تومان برخوردار است، یک ساندویچ زن ماهر با مغازه ای در محله ای معمولی از درآمد بالای 6 میلیون تومان در ماه برخوردار است. در این مطلب بر آن شدیم تا چند و چون راه اندازی یک فروشگاه فلافلی را بررسی نماییم.

آدرس اتحادیه ساندویچ فروشان شهر تهران:    
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه محتشم - روبروی آزمایشگاه بیمارستان مداین - پلاک 7 - طبقه اول
کدپستی :1315713811 
تلفن : 66959021 ، 66467586 - فکس :66410922 
ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه 7.30 صبح تا 2.30 بعدازظهر 
پست الکترونیکی : info@aghzieh.ir
منبع: http://aghzieh.ir/Contact 

Image
صدور کارت مباشرت   
مباشـــر   
براساس ماده 12 قانون نظام صنفی هر فرد صنفی ملزم به داشتن پروانه کسب برای واحد کسبی خود میباشد حال اگر همکار محترمی دارای دو یا چند واحد کسبی باشد لازم است ضمن دریافت پروانه کسب برای هر واحد، مباشر واجد صلاحیتی را به منظور اداره امور دیگر واحدها با تنظیم قرارداد مباشرت به اتحادیه معرفی تا کارت مباشرت بنام وی صادر و تسلیم گردد.

مدارک لازم جهت صدور کارت مباشرت   
1- کپی شناسنامه مباشر از تمام صفحات (دوسری).
2- کپی کارت پایان خدمت (دو سری).
3- کپی کارت ملی پشت و رو (دو سری).
4- کپی آخرین مدرک تحصیلی (دو سری).
5- 12 قطعه عکس 4×3 جدید.
6- تکمیل قرارداد مباشرت (برابر نمونه).
7- اخذ استعلامات عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد.
8- اخذ گواهی تائید صلاحیت فردی مباشر (موافقت اداره نظارت ‌بر اماکن عمومی نیروی انتظامی) مطابق تشریفاتی که برای صاحب پروانه کسب لازم است و قبلا به آن اشاره شد).
9- واریزمبلغ300000ریال(سی‌هزارتومان ) بحســاب پس‌اندازشمـــاره24368475 بانک تجارت شعبه مفتح جنوبی بنام اتحادیه خرازی.

توجه: پس‌از صدور پروانه کسب فرد صنفی موظف است ظرف شش ماه نسبت به افتتاح واحد خود اقدام نماید.‌
حضور شخص متقاضی در هنگام تحویل پروانه کسب الزامی است.
منبع: http://aghzieh.ir/ShowNews/730/صدور-کارت-مباشرت/ شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب:
- تکمیل فرم درخواست عضویت. 
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران (در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور).
- اصل و کپی برابر اصل شده ‌هرگونه قرارداد اجاره یا مبایعه‌نامه عادی یا رسمی قبض رسید اجاره معتبرویا حکم قطعی دادگاه مبنی برالزام به تنظیم سند بنام‌ متقاضی (یکسری).
- اصل وکپی سندمالکیت ودرصورت داشتن پروانه‌کسب دیگری ارائه جواز کسب قبلی واحد صنفی.
تبصره یک: در صورتیکه متقاضی مالک باشد، ارائه اصــل‌ و کپــی سند مالکیت و بنچاق الزامیست.
تبصره دو: تصویر اسناد مالکیت حتما میبایست توسط مجتمع‌های ‌قضائی برابر اصل گردد.
تبصره سه: دارندگان اسناد عادی میبایست تعهدی محضری ‌دال‌بر پذیرش ‌هرگونه مسئولیت کیفری و حقوقــی ناشی ‌از عدم ‌انطباق ‌مدارک ارائه شده با موازین قانونی را به اتحادیه تسلیم نمایند.
- اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه (دوسری).
- اصل وکپی کارت پایان خدمت برای متولدین 1338 به بعد(دوسری‌پشت ورو).
- اصل وکپی کارت ملی (دوسری پشت ورو).
- عکس 4×3 جدید پشت‌نویسی شده (12قطعه از یک نگاتیو).
- فیش تلفن واحد صنفی جهت تشخیص کدپستی ده رقمی.
- ارائه سوابق کاربری تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی.
- ارائه هرگونه مدرکی دال برتشکیل پرونده و یا کپی فیش پرداختی مالیات بردرآمد سالهای قبل از تقاضا (یک سری).
- ارائه آخرین مدرک تحصیلی یاحداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدایی یاسوادخواندن ونوشتن (به استثنای متقاضیانی که سن آنهااز50سال به بالامی باشد).
- ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری.
- ارائه گواهی عدم اعتیاد.
- کسب موافقت اداره نظارت براماکن عمومی (دریافت موافقت‌نامه یاد شده مستلزم تشریفاتی است که درصفحات بعدی به آن اشاره خواهد شد).
- برای جلوگیــری ازمراجعات مکـــرر وطــولانی شدن مراحــل اخذپروانه کسب درهنگام تکمیل‌فرم تقاضای پروانه کسب، مدارک‌مشروحه فوق الذکر رابصورت کامل تهیه وبه مسئول تکمیل پرونده ارائه نمایید.
- حضورشخص ‌متقاضی‌درهنـــگام تکمیـل فــرم‌درخواست‌الزامی است .
تبصره: صدورپروانه کسب برای‌افرادحقیقی ویاحقوقی‌باارائه وکالتنامه ممنوع است.
توجه: بعدازدریافت تقاضــای عضـویت،اتــحادیه‌ظرف‌حداکثــر 15روزاداری نظرخودرامبنی برردیاقبول عضویت به متقاضی اعلام مینماید، سپس متقاضی موظف است ظرف حداکثرمدت سه ماه کلیـــه مدارک موردنیاز راتکمیل وبه اتحادیه تسلیم دارددرغیراینصورت متقاضی جدیدمحسوب خواهد شد.
- پس‌از انجام بازرسی و بررسی و تطبیق مدارک‌تسلیمی مبالغ مربوط به اخذ پروانه کسب به شماره حسابهای ذیل واریز و اصل و کپی فیش‌های بانکی به مسئول پرونده می‌باید تحویل گردد.
- افتتاح حساب متمرکز اصناف در یکی ‌از شعب بانک ملت (با توجه به اجباری شدن استفاده از ملت کارت اصناف از ابتدای سال89).

فرمهای مذکور توسط مسئول مربوطه تحویل خواهد شدو پس از اعلام پذیرش عضویت و قبولی درخواست، پوشه‌تشکیل‌شده جهت ثبت کامپیوتری تنظیم و پس‌از 2روز استعلامات مربوط‌به عدم سوءپیشینه‌و عدم اعتیاد و استعلام از اتحادیه‌های قبلی به متقاضی‌تسلیم تا ایشان پاسخ استعلامات فوق را قبل از انقضای زمان قانونی به اتحادیه تحویل نماید.

توجه: نظربه‌اینکه‌مدت اعتبار گواهی عدم اعتیاد یک ماه می‌باشد و اخذ گواهی عدم سوءپیشینه نیاز به صرف زمان بیشتری دارد، بمنظور عدم ابطال ‌مدت اعتبار گواهی یادشده میبایست ‌‌ابتدا با دردست داشتن مدارک انگشت‌نگاری به شرح ذیل به یکی از مراکز پلیس +10 مراجعه و پس‌از اخذ گواهی عدم سوء‌پیشینه برای دریافت گواهی عدم اعتیاد به یکی از مراکز بهداشتی (آزمایشگاه) مراجعه نمایید.
منبع: http://aghzieh.ir/ShowNews/728/شرایط-و-مدارک-لازم-جهت-تحصیل-پروانه-کسب/ 


مراحل صدور پروانه کسب صنفی   
مرحله اول:   
مراجعه حضوری به اتحادیه
صدور فرم تقاضای پروانه کسب جهت تائید امضاء از متقاضی
صدور فرم تعهدنامه تبصره 1و2 ماده 12(عدم فعالیت تا صدور پروانه) و ثبت تائید امضاء از متقاضی
صدور فرم اقرارنامه تبصره 1 ماده 12 (ابلاغ مدارک مورد نیاز ظرف سه ماه)و ثبت تائید امضاء از متقاضی
صدور فرم اطلاعات دارندگان پروانه کسب( فرم بازرگانی) و ثبت تائید امضاء از متقاضی
صدور و تسلیم رسید ثبت درخواست به متقاضی در سیستم
صدور فرم چک لیست انتظامی اماکن جهت تائید امضاء از بازرسی اتحادیه
صدور فرم گزارش بازرسی جهت تائیدبازرس
صدور فرم تائیدیه هیات مدیره اتحادیه مبنی بر قبول درخواست

مرحله دوم 15 روز بعد:     
صدور پاسخ "رد/ قبول/قبول مشروط درخواست" از طرف اتحادیه به متقاضی
درصورت "رد درخواست" ذکر دلایل کتبی رد درخواست به متقاضی
در صورت "قبول مشروط" ذکر نیازها و ابلاغ به متقاضی جهت رفع نواقص
در صورت "قبول درخواست" مراتب به متقاضی ابلاغ میگردد تا تکمیل مدارک زیر صورت پذیرد
صدور استعلام عدم اعتیاد
صدور استعلام سوء پیشینه
صدور استعلام دارائی یا قبض پرداخت مالیاتی
صدور استعلام شهرداری یا مدارک احراز تجاری
صدور استعلام از سایر اتحادیه های (اگر قبلا دارای جواز بوده یا شغل دیگری در برگ عواض قیدشده باشد)
کپی تمام صفحات شناسنامه
کپی کارت پایان خدمت
کپی کارت ملی
کپی مدرک تحصیلی
دریافت کد حوزه انتظامی(3رقمی)
عکس متقاضی 3*4تعداد12عدد پشت نویسی شده
کد پستی 10 رقمی واحد صنفی
کارت بازنشستگی مخصوص کارمندان و...

مرحله سوم – حدود یکماه - منتظر نتیجه جواب    
دریافت جواب استعلام گواهی سوء پیشینه و عدم اعتیاد و تکمیل سایر مدارک
معرفی به پلیس+10 جهت دریافت رسید مربوطه و ارائه به اتحادیه

مرحله چهارم - حدود یکماه - منتظر جواب اماکن    
در صورت مثبت بودن : صدور استعلام بهداشت مکانی
درصورت منفی بودن ابلاغ به متقاضی جعت مراجعه به اتحادبه و سپس معرفی مجدد به اماکن
منتظر پاسخ مجدد
اگر مثبت بود معرفی به بهداشت
اگر منفی بود ابلاغ جمع آوری و ارجاع به بازرس
اگر فعال بود تقاضای پلمب.
منبع: http://aghzieh.ir/ShowNews/704/مراحل-صدور-پروانه-کسب/ 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۳/۱۶
سید ابوالفضل هاشمی

اقتصادی

نظرات  (۴)

۱۰ تیر ۹۶ ، ۱۶:۵۷ محسن اقایی
نظر به این که این جانب ایثارگر میباشم وتخفیف ۴۰درصد مساحت دارم ایا این قانون هنوز وجود دارد یا برداشته شده. ماده ۱۲ تبصره ۳ قوانین بنیا د شهید و ایثار گری اعلام میدارد برای ایثار گران ۴۰/: تخفیف مساحت واحد صنفی  و ۵۰ متر فاصله با واحد صنفی مشابه میتوان لحاظ نمود
پاسخ:
با سلام. اطلاعی ندارم.
۲۰ تیر ۹۶ ، ۲۰:۱۶ امیر حسین

با سلام اطلاع دارید برای یک باز کردن یک چلوخورشی  بیرون بر (فقط یک نوع خورش)چه مدارکی لازم است

۲۱ آبان ۹۷ ، ۲۱:۲۹ امیر خسروی
همینه ملت نمیرن جواز کسب بگیرن فقط مونده بگن کپی شماره کفش بابابزرگت رو ببر برابر اصل کن تقسیم بر سایز شلوار عموت کن بیار بعد ۱۵ روز بعد گواهی عدم اعتیاد بابازرگ خدابیامرزت رو بیار 
میخاستم بدونم به خانمها هم جواز کسب مغازه ساندویچی رو میدن؟
پاسخ:
سلام. در این دوره زمونه حق و حقوق خانم ها در خیلی از زمینه ها از آقایون هم بیشتره. چرا ندن؟

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی