مهندس هاشمی

دفتر مشق روزهای زندگی

دفتر مشق روزهای زندگی

مهندس هاشمی

- بسم الله الرحمن الرحیم
- دفتر مشق روزهای زندگـی
- مهندس سید ابوالفضل هاشمی
- شروع بلاگری از 18 آبان 1391 پنج شنبه

آخرین نظرات
سایت رجانیوز در مطلبی به قلم «ملیحه وکیلی» سعی کرده است که در مطلبی به توجیه دینی حضور زنان در اجتماع بپردازد. این نوشته که در صفحه اصلی و در بین مطالب برگزیده منتشر گردیده است هیچ نگاهی به اثرات سوء این نگاه و سیاست بر بنیان خانواده نداشته است. بررسی این نوشته نشان می دهد که هر چند سایت رجانیوز در حوزه سیاسی بسیار آرمانی عمل می کند ولی در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی از مدل های روشنفکری و به اصطلاح رایج فمینیسم اسلامی پیروی می کند. نویسنده این مطلب با نگاه کاملا جنسیتی خویش، در این نوشته بطور اختصاصی به جنس خویش پرداخته است، چیزی که هیچگاه شما در سایت رجانیوز و سایت های همگرا مثل فارس، کیهان و تسنیم در حوزه مردان و پسران شاهد نخواهید بود.

Image
نفی و تحقیر خانه داری زنان    
به بررسی این نوشته می پردازیم. نویسنده در پاراگراف اول مقاله خود به اهمیت حجاب اسلامی می پردازد و در حالی که هنوز هیچ چیزی درباره چند و چون آن نگفته است بلافاصله در جمله خود آورده است "واقعیت این است که هیچ‌کدام از این دستورات به معنای خانه‌نشینی این قشر از جامعه نیست ... نه خانه‌نشینی زنان و دختران.". به عبارت بهتر، نویسنده بدون اینکه در موضوع خود به صورت تخصصی صحبت کند به موضوع دیگری پریده و یک ارزش و سنت اسلامی را تحقیر کرده و زیر سوال برده است.

نگاه عوامانه نویسنده به علم آموزی   
نویسنده رجانیوز در پاراگراف بعدی بدون اشاره به دستاورد آموزش های فعلی که به زنان و دختران در دانشگاه ها داده می شود و کمتر سودی برای بنیان خانواده و حفظ شعائر اسلامی دارد از اهمیت علم آموزی برای زنان و در نتیجه لزوم حضور زنان در جامعه سخن رانده است. هرچند نگارنده منکر اهمیت علم آموزی برای مردان و زنان نیست ولی واقعیت این است که منظور اهل بیت(ع) از علم آموزی، کسب علمی است که برای زندگی انسان ارزش و لازم باشد نه واحد های دانشگاهی که بخش عمده آن ها نه تنها هیچ دستاوردی برای محصلان دانشگاه ها ندارد بلکه وقت آنها را تباه می سازد. از طرف دیگر رسالت زن از دید اهل بیت(ع)، تربیت و پرورش انسان (شوهر و فرزند) در کانون خانواده است. شما هیچ حدیثی پیدا نمی کنید که توصیه به حضور زنان در اجتماع کرده باشد بلکه بلعکس احادیث متعددی از لزوم پرهیز زنان از حضور در اجتماع در کتب حدیث از قول پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام علی(ع) آمده است که به برخی از آنها در زیر اشاره می کنیم:

-حدیث ۲۳۲، ص۱۹۸ و ۱۹۹: زنان، مردان
إذا کانت أمراؤکم خیارکم و أغنیاؤکم سمحاءکم و أمورکم شورى بینکم فظهر الأرض خیر لکم من بطنها و إذا کانت أمراؤکم أشرارکم و أغنیاؤکم بخلاءکم و أمورکم إلى نساءکم فبطن الأرض خیر لکم من ظهرها.
وقتى امراى شما نیکان شما باشند و ثروت مندان شما بخشندگان باشند و کارها میان شما بمشورت انجام گیرد پشت زمین از شکم آن براى شما بهتر است و وقتى امراى شما اشرار شما و ثروتمندان شما بخیلان باشند و کارهاى شما به دست زنان افتد شکم زمین براى شما بهتر از پشت آنست.

-حدیث ۲۷۹، ص ۲۰۹: زنان
استعیذوا باللَّه من شرار النّساء و کونوا من خیارهنّ فی حذر
از زنان بد بخدا پناه ببرید و از نیکانشان بپرهیزید.

-حدیث ۲۸۲، ص۲۰۹: زنان
استعینوا على النّساء بالعرى فإنّ إحداهنّ إذا کثرت ثیابها و أحسنت زینتها أعجبها الخروج.
از بى لباسى براى نگهدارى زنان کمک جوئید زیرا زن وقتى لباس فراوان و زینت کامل دارد مایل به بیرون رفتن است.

-حدیث ۳۱۴، ص۲۱۵:
أصابتکم فتنه الضّرّاء فصبرتم و إنّ أخوف ما أخاف علیکم فتنه السّرّاء من قبل النّساء إذا تسوّرن الذّهب و لبسن ربط الشّام و عصب الیمن و أتعبن الغنیّ و کلّفن الفقیر ما لا یجد.
فتنه سخت را دیدید و صبر کردید و من از فتنه اى سخت تر بر شما بیم دارم که از طرف زنان مى آید هنگامى که النگوى طلا بدست و پارچه هاى فاخر ببر کنند و توانگران را بزحمت اندازند و از فقیر چیزى که بدان دسترس ندارد بخواهند.

-حدیث ۳۵۱، ص۲۲۱: مردان، زنان
أعظم النّاس حقّا على المرأه زوجها و أعظم النّاس حقّا على الرّجل أمّه.
شوهر از همه کس بیشتر بر زن حق دارد و مادر از همه کس بیشتر بر مرد حق دارد.

-حدیث ۵۴۰، ص۲۶۲: زنان
امرأه ولود أحبّ إلى اللَّه تعالى من امرأه حسناء لا تلد إنّی مکاثر بکم الامم یوم القیامه؛
زنى که فرزند بسیار آرد در پیش خداوند از زن زیبائى که فرزند نمى آرد بهتر است من در روز قیامت بفزونى شما افتخار مى کنم.

-حدیث ۱۵۰۴، ص۴۶۹: مردان، زنان
خیر النّساء الّتی تسرّه إذا نظر و تطیعه إذا أمر و لا تخالفه فی نفسها و لا مالها بما یکره.
بهترین زنان آنست که وقتى مرد بدو نگرد مسرور شود و وقتى بدو فرمان دهد اطاعت کند و با تن و مال خود بر خلاف رضاى شوهر کارى نکند.

-حدیث ۱۵۱۵، ص۴۷۱: زنان، مردان
خیر صفوف الرّجال أوّلها و شرّها آخرها و شرّ صفوف النّساء أوّلها و خیرها آخرها.
بهترین صف هاى مردان صف اول است و بدترینش صف آخر است و بدترین صف هاى زنان صف اولست و بهترینش صف آخر است.

-حدیث ۱۵۳۲، ص۴۷۴: زنان
خیر مساجد النّساء قعر بیوتهنّ.
بهترین مسجد زنان کنج خانه آنها است.

-حدیث ۱۵۳۵، ص۴۷۵: زنان
خیر نسائکم الولود الودود المواسیه المواتیه إذا اتّقین اللَّه و شرّ نسائکم المتبرّجات المتخیّلات و هنّ المنافقات لا یدخل الجنّه منهنّ إلّا مثل الغراب الأعصم.
بهترین زنان شما زن بچه آور مهربان است که شریک و مطیع شوهر باشد اگر از خدا بترسند و بدترین زنان شما آرایش کنان و متکبرانند و آنان منافقانند و از آنها جز باندازه کلاغى که خط سفید بگردن دارد ببهشت نمیروند.

-حدیث ۱۸۴۸، ص۵۴۵ و ۵۴۶: زنان، عبادت
صلاه المرأه وحدها تفضل على صلاتها فی الجمع بخمس و عشرین درجه.
نماز زن تنها بیست و پنج بار از نماز جماعت او بهتر است.

-حدیث ۲۵۵۱، ص۶۸۳: زنان
لا یفلح قوم تملکهم امرأه.
گروهى که زمامدارشان زن است رستگارى نه بینند.

-حدیث ۲۵۸۸، ص۶۹۰: زنان
ما صلّت امرأه صلاه أحبّ إلى اللَّه من صلاتها فی أشدّ بیتها ظلمه.
نمازى که زن در تاریکترین گوشه خانه خود کند از همه نمازهاى او نزد خدا محبوبتر است.

-حدیث ۲۷۳۱، ص۷۱۹: زنان
مثل المرأه الصّالحه فی النّساء کمثل الغراب الأعصم الّذی إحدى رجلیه بیضاء.
حکایت زن پارسا در میان زنان چون کلاغ نشاندار است که یک پاى آن سفید باشد.

-حدیث ۲۸۹۲، ص۷۴۶: زنان
مهنّه إحداکنّ فی بیتها تدرک جهاد المجاهدین إنشاء اللَّه.
(اى زنان) هر یک از شما با اشتغال در خانه خویش اگر خدا خواهد ثواب مجاهدان خواهد یافت.

-حدیث ۳۱۶۷، ص۷۹۲: زنان، مردان
هلکت الرّجال حین أطاعت النّساء.
مردان که اطاعت زنان کنند بهلاکت افتند.

-بخشی از خطبه پیامبر (ص) در حج وداع:
(ص۸۲۷ خ ۱۸: ای مردم … ص۷۲۸ خ ۱۸: گواه باش)
أیها الناس إن لنسائکم علیکم حقا ولکم علیهن حقا، حقکم علیهن أن لا یوطئن أحدا فرشکم ولا یدخلن أحدا تکرهونه بیوتکم إلا بإذنکم وألا یأتین بفاحشه فإن فعلن فإن الله قد أذن لکم أن تعضلوهن وتهجروهن فی المضاجع وتضربوهن ضربا غیر مبرح فإذا انتهین وأطعنکم فعلیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف أخذتموهن بأمانه الله واستحللتم فروجهن بکتاب الله فاتقوا الله فی النساء واستوصوا بهن خیرا ألا هل بلغت اللهم اشهد.
ای مردم زنانتان بر شما حقی دارند و شما نیز بر آنها حقی دارید. حق شما بر زنهایتان این است که غیر شما را به بسترتان ننشانند و کسی را که از او کراهت دارید بی اجازه شما به خانه هایتان نیاورند و کار زشت نکنند و اگر کردند خدا به شما اجازه داده که آزارشان کنید و در خوابگاه ها از آنها دوری جویید و به اعتدال کتک شان بزنید اگر بس کردند و به اطاعت آمدند روزی و پوشش ایشان به شایستگی به عهده شماست که زنان نزد شما اسیرند و در کار خویش اختیاری ندارند، آنها را به امانت خدا گرفته اید و به کلمه خدا حلالشان کرده اید، درباره زنان از خدا بترسید و با آنها نیک رفتاری کنید. ای گروه! آیا ابلاغ کردم؟ خدایا گواه باش.

همانطور که در احادیث بالا مشاهده می کنید در هیچ یک از احادیثی که از زبان اهل بیت(علیهم اسلام) عنوان شده است حضور زنان در اجتماع به رسمیت شناخته نشده است و مکررا شاهد موضع گیری این بزرگان علیه بدعت شوم با توجیهاتی همچون حضور فعال در اجتماع و علم آموزی (ولی در عمل بیکار کردن مردان، سست کردن بنیان خانواده و بی بند و باری) هستیم.

نویسنده سپس به حضور سیاسی زنان در تاریخ اسلام آورده است و برای دلیل خود به مواردی اشاره کرده است که هیچ سندیتی مبنی بر لازمه حضور زنان در مسند های سیاسی نمی شود. مثلا نویسنده برای اثبات ادله خود به این مسئله پرداخته است که چون در زمان امام علی(ع)، یک زن از امام علی(ع) حمایت کرده است و یا زنی دیگر شعری سروده است پس حجت می شود که زنان در مسند های سیاسی حضور داشته باشند. در ادامه نویسنده به یک جمله گزینشی از سخنان امام خمینی(ره) پرداخته است و بدون اشاره به سخنان متعدد ایشان در اهمیت بنیان خانواده آن را دلیلی بر اهمیت حضور زنان در مسندهای سیاسی عنوان داشته است. در رد اینگونه اظهار نظر های گزینشی، نویسنده این مطلب را به مشاهده بخشی از سخنرانی آیت الله خامنه ای مبنی بر مذمت حضور زنان در مسندهای سیاسی اشاره می نماییم:

سخنرانی آیت الله خامنه ای و اذعان به یکی دیگر از اشتباهات استراتژیک نظام در حوزه رویکردهای زن محور
http://www.namasha.com/v/mkWZBvDE  

همانطور که در ویدئو مذکور مشاهده می کنید رهبری پس از سالها متوجه یک استراتژی غلط شده است و سعی کرده است اشتباه راهبردی خویش را اصلاح نماید. هر چند نگارنده بر این باور است که تعداد خطاهای حاکمیت در مسائل فرهنگی اجتماعی بسیار بیشتر از این موارد است و اکثر این سیاست های غلط به دلیل مشاوره های نادرست و فشار مسئولین دولتی به رهبری جریان پذیرفته است ولی مثال فوق نشان می دهد که ادعای نویسنده مطلب فمینیستی و روشنفکرانه می باشد. 

نویسنده در ادامه بدون نگاه خانواده محور، عبارتی را منتشر کرده است که ارزش های خانواده محور را زیر سوال برده و به بهای تثبیت حضور زنان در اجتماع، اهمیت مادری را کاسته است. نتیجه این گونه نگاه ها را که طی سی سال اخیر و پس از حاکمیت جمهوری اسلامی شاهد بوده ایم، تحقیر خانه داری زنان، رواج مهدکودک ها، افزایش خشونت زنان، افزایش آمار طلاق و از همه بی مسئولیتی زنان نسبت به همه چیز شاهد هستیم، چیزی که به کرات در صفحه حوادث رسانه ها شاهد هستیم. 

نویسنده در ادامه نوشته خود، بدون اینکه به مسائل و مشکلات امروز که بنیان خانواده را در آستانه فروپاشی قرار داده است حرفهایی را تکرار کرده است که فمینیست های به ظاهر چادر به سر و مثلا انقلابی در طی دهه های پس از انقلاب مرتب بارتکرار کرده اند و با تغییر استراتژی ها و برنامه های کلان کشور باعث شده اند که بنیان خانواده سست شود و روز بروز بر معضلات و مفاسد اجتماعی افزوده شود. مثلا وی در پاراگراف «زنان و فعالیت اقتصادی»، فعالیت اقتصادی چند زن در زمان پیامبر را دلیلی بر مجاز بودن حضور زنان در عرصه اقتصادی تلقی کرده است و از بیان بی شمار حدیث و ادله دیگر مبنی بر پرهیز از عدم حضور در اجتماع پرهیز کرده است. مواردی همچون اعطای حقوق اقتصادی متعدد به زن در بنیان خانواده و اهمیت تمکین و اطاعت از شوهر همه و همه در جهت حفظ بنیان خانواده است. نتیجه چنین رویکردی را امروز در دادگاه های خانواده می بینیم و درخواست های طلاق متعددی که مردان به خاطر نارضایتی از زنان به دادگاه ها می دهند و یا زنان به دلایل واهی و بی ارزش، خانواده را سست کرده اند و یک جامعه را درگیر ترس و وحشت از ازدواج به زنان کرده است.

نویسنده در ادامه مدعی شده است که جون خداوند به لزوم حفظ حجاب برای زنان اشاره کرده است پس این به معنای مجاز بودن حضور زنان در اجتماع برای فعالیت های اقتصادی است. واقعا ادعا از این عوامانه تر؟ نویسنده چطور آیه 33 سوره احزاب را توجیه می کند که در آن توصیه به ماندن زنان در خانه شده است؟ آیا زنانی که در زمان قدیم، حضوری در اجتماع نداشتند و صرفا به خانه داری می پرداختند نیازی به حضور در بیرون منزل برای اموری همچون خرید های منزل یا مراجعه به مطب پزشک نداشتند؟

وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَىٰ ...﴿٣٣﴾
و در خانه هایتان قرار و آرام گیرید، و مانند زنان دوران جاهلیت پیشین ظاهر نشوید...

 نویسنده در انتها بدون اشاره به طرح و برنامه دشمنان برای خارج کردن چادر از حجاب زنان مسلمان، بدون توجه به حجاب حضرت زینب(س) و حضرت زهرا(س) که نه تنها حجاب چادر بر سر داشتند بلکه روبند نیز می زدند تا نامحرم حتی صورت آنها را نیز نبیند با اشاره به فتوای یک مرجع تقلید، استفاده زنان از حجاب رنگی و بالتبع مانتو را مجاز دانسته است. حدیث زیر از حضرت زینب است که در برابر یزید (لعنت الله علیه) بیان شده است:
"اى پسر آزادشدگان‏! آیا از عدالت تو است که زنان و کنیزان خود را پشت پرده جاى دهى و دختران پیامبر اسلام را به اسیرى ببرى و سوق دهى؟ تو چادرهاى ایشان را برداشتى؛ صورت‌هاى آنان را باز نمودى؛ دشمنان ایشان را با ذلت و خوارى شهر به شهر می‌برند و مردم به تماشاى آنان می‌آیند؛ اشخاص از نزدیک و دور، ناکس و شریف متوجه صورت ایشان می‌شوند؛ از مردان دوست و یاوری با آنان نیست؛ احدى از طرفداران آنان نیست که از آنان دفاع نماید." 

مطلب رجانیوز:   
http://www.rajanews.com/news/228730
تصویر نوشته رجانیوز به قلم ملیحه وکیلی:
http://s6.picofile.com/file/8226000968/140_2.jpeg 

نتیجه گیری:   
بررسی رویکرد اجتماعی جناح های اصولگرا در کشور ما نشان می دهد علارغم آنکه ادعای این جناح ها مبنی بر رویکرد انقلابی ولی در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی بصورت مسقیم و غیر مستقیم از مدل های فرهنگی و اجتماعی روشنفکران دنباله روی می کنند. فمینیسم اسلامی یکی از رویکردهایی است که از سوی جریان های رسانه ای اصولگرا دنبال می شود و نفوذی های فمینیست در تحریریه های خبرگزاری های فارس و مهر و ... نقش فعالی در تئوریزه کردن آن برای جامعه مذهبی دارند. جالب آن است که مطالب جنسیت محور زنان در این رسانه ها به خوبی منتشر می شود ولی هیچ مطلب جنسیت گرای در حوزه مردان در این رسانه ها به تیتر اول یا در بخش اصلی سایت منتشر نمی شود. در همین سو جالب است بدانید که چند سال پیش زهره طبیب زاده نوری عضو جبهه مرکزی جبهه پایداری نیز نسبت به اولویت قرار گرفتن مردان و پسران در زمینه اشتغال موضع گیری کرده بود و با آن مخالفت کرده بود.

پی نوشت:  
- آیه 33 سوره احزاب:
http://tanzil.net/#33:33 
- متن کامل خطبه حضرت زینب در برابر یزید:
http://jahannews.com/vdci3va5qt1aw32.cbct.html 
- متن کامل احادیث جنسیتی نهج الفصاحه
https://charchoob.blog.ir/post/55
- مخالفت با اولویت قرار گرفتن پسران مجرد برای استخدام در دستگاه های دولتی و تاکید بر اولویت دادن به دختران مجرد (طرح زهره طبیب زاده نوری، از فمینیست های عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در سال ۹۲) 
http://mehrkhane.com/fa/news/8125 
موافقین ۳ مخالفین ۰ ۹۴/۰۶/۲۸
سید ابوالفضل هاشمی

فمینیسم

نظرات  (۲)

۲۹ آذر ۹۴ ، ۱۷:۲۷ میلاد حمیدی
عالی بود سید جان
۰۵ مرداد ۹۵ ، ۲۱:۲۸ محمد آذرکار
احسنتـــــــــــــــــــ

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی