مهندس هاشمی

دفتر مشق روزهای زندگی

دفتر مشق روزهای زندگی

مهندس هاشمی

- بسم الله الرحمن الرحیم
- دفتر مشق روزهای زندگـی
- مهندس سید ابوالفضل هاشمی
- شروع بلاگری از 18 آبان 1391 پنج شنبه

آخرین نظرات

شرایط و مدارک لازم برای اخذ جواز مغازه آرایشگری

دوشنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۳۴ ق.ظ
آرایشگری یکی از مشاغلی است که یادگیری آن آسان بوده و تسلط و حرفه ای شدن در آن نیاز به یک تمرین یک ساله به صورت مداوم دارد. آرایشگری آقایان به دقت بیشتری نیاز دارد ولی آرایش خانم ها به هنر بالایی محتاج است. هر دو آنها آسان بوده ولی نیاز به تمرین زیاد دارند.

کسب مجوز آرایشگری همانند بسیاری از مشاغل نیازمند مدارکی همچون گواهی عدم سوء پیشینه کیفری، گواهی بهداشت و گواهی مهارت فنی و حرفه ای است.
در زیر لیست مدارک و آدرس اتحادیه صنف آرایشگران شهر تهران ارائه می گردد:
Image
مراحل صدور پروانه کسب براساس آئین نامه اجرائی تبصره 1 ماده12 قانون نظام صنفی
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1- درخواست کتبی متقاضی پروانه کسب
ماده قانونی: ماده 1
// 1 ـ هر فردی که قصد راه اندازی واحد صنفی داشته باشد باید قبل از سپردن هر گونه تعهد ، اجاره و خرید محل جهت اخذ مجوز به اتحادیه صنفی مربوطه مراجعه نماید.
// 2 ـ درخواست براساس فرم شماره 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2- ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه
ماده قانونی:: ماده 2
// 1 ـ درج شماره ثبت و تاریخ در فرم شماره 1
// 2 ـ ثبت فرم درخواست در همان روز
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3- ارائه رسید به متقاضی مبنی بر دریافت تقاضای پروانه کسب
ماده قانونی: ماده 2
// ارائه رسید برابر فرم شماره 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4- بررسی تقاضا توسط اتحادیه
ماده قانونی: تبصره 1 ماده 2
// ارجاع درخواست به کمیسیون بازرسی برابر فرم شماره 1 توسط رئیس و در غیاب وی نائب رئیس اتحادیه
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5- بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی و ارائه گزارش به اتحادیه
ماده قانونی: تبصره 1 ماده 2
// 1 ـ ارائه گزارش برابر فرم شماره 3
2ـ تطابق دقیق کد پستی ، پلاک ثبتی ، کروکی محل و آدرس گزارش بعهده رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه می باشد.
3 ـ رعایت حریم صنفی برابر مصوبه کمیسیون نظارت

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6- طرح درخواست پروانه کسب در جلسه هیئت مدیره
ماده قانونی: تبصره 1 ماده 2
// 1ـ تصمیم گیری هیات مدیره براساس درخواست متقاضی، گزارش کمیسیون بازرسی و با تنظیم صورتجلسه و رای اکثریت اعضای هیئت مدیره
2 ـ موافقت یا عدم موافقت اتحادیه برابر فرم شماره 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7- پاسخ کتبی اتحادیه به متقاضی پروانه کسب
ماده قانونی: تبصره 1 ماده 2
// 1 ـ پاسخ مثبت اتحادیه به متقاضی برابر فرم شماره 5
2 ـ پاسخ منفی برابر فرم شماره 6
3 ـ مهلت اجرای این بند حداکثر 15 روز( با احتساب ایام غیر تعطیل «اداری» ) از تاریخ وصول درخواست متقاضی به دفتر اتحادیه می باشد و عدم اعلام نظر کتبی اتحادیه به منزله پاسخ مثبت اتحادیه تلقی می گردد.
4- در صورت مثبت بودن پاسخ اتحادیه ، متقاضی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل و به اتحادیه تسلیم دارد در غیر اینصورت متقاضی جدید محسوب می گردد.
5- در صورت متقاضی جدید محسوب شدن، پاسخ استعلامات تا پایان سال صدور پاسخ اعتبار دارد.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8- ارائه فتوکپی یکی از مدارک ذیل جهت تعیین وضعیت ملکی محل صنفی شامل : 
8 ـ 1 ـ سند مالکیت به نام متقاضی
8 ـ 2 ـ اجاره نامه رسمی به نام متقاضی
8ـ 3 ـ اجاره نامه عادی ( با اخذ تعهد محضری )
8 ـ 4 ـ مبایعه نامه به نام متقاضی
8 ـ 5 ـ قرار داد اجاره محل کسب با ادارات و سازمانهای دولتی ، نهادها ، شهرداری ، شرکت های تعاونی مسکن و شرکتهای خاص صنفی، شرکتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی ونهاد ها

ماده قانونی: بند 2 ماده 3

1 ـ مسئولیت تطبیق فتوکپی با اصل مدارک به عهده اتحادیه می باشد و تصاویرمدارک باید ممهور به مهر برابر با اصل و نام و امضاء تطبیق دهنده باشد .
2 ـ اخذ تعهد محضری از دارندگان اجاره نامه عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از کشف فساد برابر فرم شماره
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9- ارائه فتوکپی یکی از مدارک ذیل در خصوص وضعیت نظام وظیفه شامل : 
9 ـ 1 ـ گواهی پایان خدمت
9 ـ 2 ـ گواهی معافیت دائم
9 ـ 3 ـ گواهی اشتغال به تحصیل
9 ـ 4 ـ گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشکی از حوزه نظام وظیفه
9 ـ 5 ـ دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در دوره مدت اعتبار آن

ماده قانونی: بند 3 ماده 3

متقاضیانی که به تحصیل اشتغال دارند ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از سوی مراکز علمی به منزله معافیت تحصیلی تلقی می گردد.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10- ارائه فتوکپی یکی از مدارک ذیل مبنی بر تجاری یا کارگاهی یا اداری بودن محل کسب 
10 ـ 1 ـ پایان کار ساختمانی تجاری یا کارگاهی یا اداری محل صنفی مورد درخواست
10 ـ 2 ـ پروانه ساختمانی تجاری یا کارگاهی یا اداری محل صنفی مورد درخواست

ماده قانونی: بند 7 ماده 3

در صورت عدم ارائه یکی از مدارک مذکور برابر بند 12-5 مرحله سوم اقدام گردد.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 ـ ارائه سایر مدارک ذیل :
11 ـ 1 ـ فتوکپی تمام صفحات شناسنامه
11 ـ 2 ـ فتوکپی مدرک تحصیلی یا حداقل گواهی پایان تحصیلات یا سواد خواندن و نوشتن( به استثنای متقاضیانی که سن آنان از 50 سال بالاتر می باشد . )
11 ـ 3 ـ عکس (4×3) 12 قطعه
11 ـ4 ـ فیش واریز مبلغ 30000 ریال به حساب شماره 2175802651007 خزانه
11 ـ 6 ـ فیش واریز مبلغ حداکثر5 برابر حق عضویت سالانه اتحادیه که از مبلغ 3000000 ریال عدول ننماید.
11-7- ارائه قبض پرداخت عوارض سالانه کسب و پیشه شهرداری
11-8- ارائه فیش واریز مبلغ 100000 ریال به حساب شماره 0 به نام شورای اصناف کشور
11-9-فیش حق التمبردارائی به مبلغ 100000 ریال
و ملبقی فیش های مربوطه

ماده قانونی: بند 13 ماده 3
بند 5 ماده 3
بند 12 ماده 3
ماده 7 آئین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31
تبصره 2 ماده 3 آئین نامه اجرایی
تبصره 1 ماده 31
ماده 5 آئین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31

اتحادیه های صنفی مجازند مبالغی را به عنوان کمک های داوطلبانه از اشخاص حقیقی و حقوقی پس از صدور پروانه کسب با مجوز مجمع امور صنفی ذیربط دریافت نمایند.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12- مرحله سوم صدور استعلام و اخذ گواهی از دستگاههای اجرائی ذیربط
استعلام از ادارات ذیربط و ارائه مدارک ذیل شامل :
12 ـ 1 ـ گواهی مرکز بهداشت شهرستان و ارائه کارت معاینه پزشکی فردی جهت صنوف مشمول (موارد خوردنی ، آشامیدنی ، بهداشتی و آرایشی )
ماده قانونی: بند 8 ماده 3
1 ـ استعلام برابر فرم شماره 8 و 9

12 ـ 2 ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
ماده قانونی: بند 6 ماده 3
2 ـ استعلام برابر فرم شماره 10

12 ـ 3 ـ عدم سوء پیشینه کیفری
ماده قانونی: بند 4 ماده 3
3 ـ استعلام برابر فرم شماره 11

12 ـ 4 ـ موافقت اداره نظارت براماکن نیروی انتظامی
ماده قانونی: بند 11 ماده 3
4 ـ استعلام برابر فرم شماره 12 و در صورتیکه متقاضی قصد انتقال، جابجایی یا دارای پروانه کسب در رسته دیگری باشد می بایستی فرم شماره 1-12 نیز تکمیل و به دفاتر پلیس+10 ارسال گردد.

12 ـ 5 ـ گواهی تجاری، اداری یا کارگاهی بودن از سوی شهرداری ( در صورت عدم ارائه پایان کار یا پروانه ساختمان تجاری ، اداری یا کارگاهی محل کسب)
ماده قانونی: بند 7 ماده 3
5 ـ استعلام برابر فرم شماره 13

12 ـ 6 ـ گواهی گذراندن دوره آموزش از موسسه آموزش و پژوهش اصناف و بازرگانان فارس
ماده قانونی: بند ح ماده 30
6 ـ استعلام برابر فرم شماره 14

12ـ 7ـ ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده یا ارائه هریک از اوراق پرداخت مالیاتی
ماده قانونی: بند 9 ماده 3
7ـ در صورت ارائه هر گونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده و یا اوراق پرداخت مالیات نیاز به استعلام از اداره امور مالیاتی نمی باشد در غیر اینصورت برابر فرم شماره 15 استعلام گردد.

12 ـ 8 ـ گواهینامه مهارت فنی جهت مشاغل مندرج در آئین نامه تبصره2 ماده 13 قانون نظام صنفی
ماده قانونی: بند 10 ماده 3
ماده قانونی: بند 12 ماده 3
8 ـ لیست مشاغل فنی پیوست می باشد.
9 ـ کلیه استعلامات به صورت یکجا می بایست به متقاضی ارائه شود (استعلام اداره نظارت بر اماکن پس از اخذ عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد صورت پذیرد.)
10ـکلیه دستگاههائی که اتحادیه صنفی برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند باید ظرف مدت 15 روز اداری از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی خود را اعلام دارند و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت دستگاه اجرائی می باشد.
تبصره : جهت اجرای این بند ارائه رسید کتبی استعلام از دستگاه مربوطه توسط متقاضی یا رسید پست سفارشی از سوی اتحادیه الزامی است.


12-9- اختصاص کد شناسه صنفی ده رقمی (ملت کارت) و الصاق آن به پروانه کسب
دستورالعمل
11- اختصاص کد شناسه صنفی پس از اخذ جواب مثبت کلیه استعلامات پروانه کسب صورت پذیرد.


مرحله چهارم طرح پرونده تکمیل شده در هیئت مدیره اتحادیه
13

طرح پرونده در جلسه هیات مدیره اتحادیه
ماده قانونی: آئین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 12
1 ـ مدارک و اسناد پرونده بایدبراساس آئین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب ابتدا توسط مدیر اجرائی بررسی و کنترل و با قانون مطابقت و برابر فرم شماره 16 تائید شود .
تبصره : بدیهی است بررسی و تائید پرونده صنفی توسط مدیر اجرائی موجب سلب مسئولیت قانونی هیئت مدیره و در نهایت رئیس اتحادیه نمی باشد .
2 ـ رئیس و در غیاب وی، نائب رئیس اتحادیه برابر فرم شماره 17 پرونده را جهت بررسی و اعلام نظر به هیئت مدیره ارائه می نماید .
3 ـ هیات مدیره ضمن بررسی و کنترل گردش کار مدارک علاوه بر درج موضوع در صورتجلسه هیات مدیره موافقت خود را برابر فرم شماره 18 اعلام می نماید .


مرحله پنجم صدور پروانه کسب
14
صدور پروانه کسب با رعایت مراحل چهارگانه قبلی

ماده قانونی: تبصره بند 3 ماده 3
ماده قانونی: تبصره بند 13 ماده 3
ماده قانونی: ماده 4

1 ـ مندرجات پروانه کسب با اسناد و مدارک موجود در پرونده مطابقت داشته باشد .
2 ـ صدور پروانه کسب با Font کامپیوتری واحد نگارش شود .
3 ـ حداقل سن جهت صدور پروانه کسب برای خانم ها 18 سال می باشد .
4 ـ براساس تبصره بند 10 ماده 3 آئین نامه اجرائی ضوابط صدور پروانه کسب اگر متقاضی پروانه کسب فاقد مدرک فنی و تخصصی باشد و از طرفی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد با معرفی و ارائه مدرک تخصصی یک نفر شاغل در واحد صنفی ، پروانه کسب مشروط و ممهور به مهر ذیل می گردد.
«این پروانه در صورت اشتغال یک نفر دارای پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی معتبر می باشد»
5 ـ صدور پروانه کسب برای افراد حقیقی و یا حقوقی با ارائه وکالتنامه ممنوع می باشد .
6 ـ درج کد Isic و تکمیل کلیه محتویات مندرج در پروانه کسب.
7ـ در صورتیکه متقاضی در سایر اتحادیه ها دارای پروانه کسب می باشد به جز یک واحد صنفی که شخصاً اداره می نماید جهت سایر واحدها ملزم به معرفی مباشر می باشد.
8 ـ چنانچه محل مورد بازدید قبلاً دارای هر نوع پروانه کسب بوده ابتدا با اتحادیه ذیربط مکاتبه و پس از وصول تائید ابطال پروانه کسب از سوی اتحادیه مرتبط، صدور پروانه کسب جدید بلا مانع خواهد بود.
9 ـ برای اشخاص حقوقی ( شرکتها) و مشارکتها یک پروانه کسب به نام شرکت با ذکر نام مدیر عامل اشخاص حقوقی درخواست کننده یا احدی از شرکا در مشارکتهای مدنی که توسط سایر شرکاء کتباً امضا آنان توسط دفترخانه اسناد رسمی گواهی شده باشد در صورت احراز سایر شرایط صادر می گردد.
10 ـ اخذ رسید از متقاضی مبنی بر تحویل اصل پروانه کسب
موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۶/۰۹
سید ابوالفضل هاشمی

آرایشگری

نظرات  (۵)

باسلام   یعنی  برای پروانه کسب انگار باید هفت خان رستم پشت سر گزاشت واقعا سخته 
اقا من میخام پروانه کسب بگیرم کمکم کنید خیییییییییییلی سخته اگه اینجوره یک سال طول میکشه 
من ک فقط یکی دو مورد اول رو خوندم. فکر کنم مجوز تاسیس وزارتخانه از این مراحل آسون تر باشه 
چه خبره این همه شرط 
اقا چرا انقدر سخته مگه میخایم چیکار کنیم من الان میخام یه مغازه ده پونزده متری بگیرم کار کنم یه سال باید برم علاف اینا شم ینی 😐

بدون کارت پایان خدمت هیچ راهی نداره؟

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی